top of page

Shoji Screens

custom shoji installation
traditional handmade shoji
custom wood shoji screens
custom wood shoji doors for bed
custom kitchen shoji
custom wood kitchen shelving with shoji
bottom of page